2019-01-04

Audyt dostępności portalu www.biznes.gov.pl w odniesieniu do WCAG w wersji 2.0 na poziomie AA

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Elektronicznej, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu dostępności portalu www.biznes.gov.pl w odniesieniu do WCAG w wersji 2.0 na poziomie AA.

Składanie ofert

Termin do, którego przyjmowane są oferty: 09.01.2019 do godziny 12:00.
 
Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zapytania_ppk3@mpit.gov.pl.

Informacje dodatkowe

  1. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne, tj. podpisane i zawierające wycenę wszystkich pozycji formularza ofertowego.
  2. W podaną cenę brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy i SOPZ. 
  3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
  4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Osoba do kontaktu

Kamil Laskowski, tel. (22) 262 94 18, tel.: kamil.laskowski@mpit.gov.pl.

Załączniki

  SOPZ_WCAG.pdf 428,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formualrz_ofertowy.docx 51,78 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się